Algemene voorwaarden en privacy policy

1. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via een (Whatsapp) bericht worden gemaakt.

 

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure 013 te Udenhout door te geven. De afmelding kan telefonisch of per WhatsApp of sms bericht geschieden.

 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure 013 te Udenhout 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

 

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure 013 te Udenhout de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

 

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure 013 te Udenhout, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

 

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout en een cliënt waarop Pedicure 013 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Diensten

Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4. Tarieven en betaling

Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling, speciale technieken en eventuele producten contant of via betaalverzoek/ tikkie te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout

5. Aansprakelijkheid

Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste/of onvolledige verstrekte informatie met betrekking tot lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

6. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking worden gemeld. Indien de klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden of het product omgeruild. Indien cliënt en Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van Provoet.

7. Gedrag

De cliënt behoort zich tijdens de behandeling en in contact met de pedicure te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht om de cliënt zonder opgaaf van redenen weg te sturen.

8. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult mogelijk alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout. De persoonlijke gegevens worden door Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout gescheiden van de medische gegevens en handelt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Graag willen wij u op deze manier heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure 013 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit gedeelte van de algemene voorwaarde;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons algemene voorwaarden, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

9. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Pedicure 013 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • Zorgverzekering
 • Geboortedatum
 • Gegevens over uw gezondheid

 

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure 013 (Feet to Care) te Tilburg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

10. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

- Het verzorgen van de (financiële) administratie

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

11. Bewaartermijn

Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

12. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

- Alle personen die namens Pedicure 013 te Tilburg / Udenhout van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- Papieren documenten staan achter slot en grendel,

- De software en antivirussoftware zijn up-to-date met automatische updates

13. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

14. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze regelgeving nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Pedicure 013

Gerard Brandtstraat 29

5014KJ, Tilburg

pedicure013@gmail.com